วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554
- ส่งงาน (เกมการศึกษา หน่วย บ้าน)
- สรุปงาน
- พูดถึงการทำสื่อ ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง
           - ส่งเสริมพัฒนาการ
           - ทักษะ
           - ประสบการณ์
           - เนื้อหาสาระ
- พูดถึงการเก็บรักษาของ งานที่ทำให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งาน
- ช่วยกันตอบ ถึง การเรียนสื่อการเรียนรู้ นี้ได้อะไรบ้าง
           - เทคนิคการทำสื่อ
           - การทำสื่อจากเศษวัสดุ
           - ปัจจัยหลักของการทำสื่อ
           - การเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ
-หัวใจหลักของเกมส์การศึกษา คือ สาระ
-การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
-พัฒนาการ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

* วันพุธที้ 5 สอบปลายภาค(นอกตาราง)

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 14

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554
*ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากมีกิจกรรม นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย


บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

- อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง
และอาจาร์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 12

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554-วันนี้อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษา
- ให้นักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ4-5คนเพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่าแต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ หน่วยที่7 หน่วย บ้าน
- อาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่มแล้วนำไปมาส่งในคาบถัดไป
- นำหนังสือเกมการศึกษาของอาจารย์ไปถ่ายเอกสารแล้วนำไปศึกษาการทำเกมการศึกษา

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 11

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554- ส่งงานที่ทำจากขวดพลาสติก
         -  ที่เขย่า
- ให้เขียน Mindmap เกี่ยวกับเกมการศึกษา


*การบ้าน
- ให้กลับไปทำ Mindmap โดยการใช้โปรแกรม